เพลงของสายัณห์ สัญญา เพลงนี้ชื่อเพลงอะไร

เพลงนี้ชื่อเพลงอะไร
ของสายัณห์  สัญญา
เมื่อหลายสิบก่อน  ฟังไปร้องไป ก็เพราะดี เหมือนเดิม