เพลง ออกพรรษาสัญญารัก

เพลง ออกพรรษาสัญญารัก
ฝึกร้องตามพี่เป้า สายัญห์  สัญญา