เพลงฟ้าไกลดิน

เพลงฟ้าไกลดิน 
ฝึกร้องตามพี่เป้า สายัณห์ สัญญา