ความเป็นโพสต์โมเดิร์นที่ปรากฏในเพลงลูกทุ่งร่วมสมัย


P&T Hosting Co., Ltd. :: บริการ | จดโดเมนเนม | เว็บโฮสติ้ง | VPS | Co-location |
                       การปฏิเสธกฎเกณฑ์ทางสุนทรียะของเพลงลูกทุ่งร่วมสมัยกลายเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น ในวงการลูกทุ่งไทยและเป็นวิธีการที่นักประพันธ์เพลงหยิบมาใช้ในการประพันธ์เพลงมากขึ้น ซื่งมีความแตกต่างจากเพลงลูกทุ่งในสมยัก่อน กล่าวคือจะมีการเน้นใช้คำสัมผัสคล้องจองมีการ สรรหาคำมาใช้ในเพลงอย่างประณีต              และมีการกำหนดเนื้อหาของเพลงให้น่าสนใจแก่ผู้ฟังแต่พ่อมาถึงยุคปัจจุบันจะเห็นว่ามีการปฏิเสธกฎเกณฑ์โครงสร้างเหล่านั้น เห็นได้จากเพลง     มันต้องถอน ขับร้องโดยปอยฝ้าย มาลัยพร         ถ้าหากสังเกตเนื้อเพลงนี้จะเห็นว่าผู้ประพันธ์เพลงเลือกที่จะเน้น ใช้คำที่แสดงอาการเมาสุรา  นอกจากนี้เนื้อหาของเพลงยังไม่สลับซับซ้อนเหมือนเพลงลูกทุ่ง ในอดีต           ซึ่งมีตัวละครดำเนินเนื้อหาในกรอบเวลา แต่ในเพลงมันต้องถอนมีเนื้อหาเพียงแค่ ตัวละครมีอาการเมาค้าง และต้องการอยากถอนให้หายเมาค้างเท่านั้น[1]                                [1] ความเป็นโพสต์โมเดิร์นที่ปรากฏในเพลงลูกทุ่งร่วมสมัย”, สืบค้น 6 กรกฎาคม 2017, http://www.human.ubru.ac.th/journal-n/index.php/hu/article/viewFile/135/91.