เพลงวันอำลา

เพลงวันอำลา
ฝึกร้องตามพี่เป้า สายัณห์ สัญญา