เพลงไปให้พ้น

เพลง ไปให้พ้น
ฝึกร้องตามพี่เป้า สายัณห์  สัญญา